Lise Edebiyat

Lise Edebiyat

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Ahmet Şimşek Koleji’nde anaokulundan itibaren Türkçe dersleri uygulanmaktadır. Anaokulunun devamı olarak ilk ve ortaokulda da bu Türkçe eğitimine devam edilmektedir. İyi bir birikimle lise seviyesine gelmiş okulumuz öğrencileriyle birlikte okulumuza yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize Dil ve Anlatım ve Türk Edebiyatı adı altında iki farklı ders içeriği uygulanmaktadır. 11. Sınıftan itibaren alanlarını seçmiş ve Eşit Ağırlık, Sözel ve Yabancı Dil alanlarını seçmiş öğrencilerimize Seçmeli Dil ve Anlatım ve Seçmeli Türk Edebiyatı dersleriyle dirlikte 4 ders içeriği uygulanmaktadır. Bu Seçmeli Dil ve Anlatım ve Seçmeli Türk Edebiyatı derslerinin amacı ve içeriği ise TYT ve AYT sınavlarına yönelik olarak düzenlenmektedir.

AMACIMIZ

Türkçeyi iyi kullanan, okuduğunu anlayan, okudukları ve karşılaştıkları durumlar hakkında yorum yapabilen, Türk kültür birikiminin ve bu birikimin öneminin farkında olan, aynı zamanda bu kültür ve birikimi tanıtıp gelecek kuşaklara aktaran bireyler yetiştirmektir. Okuyan bir kuşak yetiştirmek de öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu sayede hem ülkesinde yaşananlara hem de dünyada yaşananlara kayıtsız kalmayan bir nesil yetiştireceğimize inanıyoruz.
Yukarıda saydığımız amaçlarımızın yanında ülkemizde uygulanan TYT ve AYT sınavlarında öğrencilerimizin Dil ve Anlatım ile Türk Edebiyatı derslerinde başarılı olması da öncelikli hedeflerimizdendir. Bu hedef doğrultusunda ders içerikleri bu sınavların müfredatları doğrultusunda düzenlenmekte, ders konularını destekleyici uygulamalar ve çoktan seçmeli sınavlar uygulanmakta, yardımcı kaynaklarla dersler desteklenmekte, hafta sonları okulda bu sınav içeriklerine yönelik kurslar düzenlenmekte, okul genelinde ve ÖSYM’nin kullandığı not sisteminin kullanılıp sonuçların değerlendirildiği deneme sınavlarıyla bu çalışmalar desteklenmektedir.

ZÜMREMİZ

Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi her dönem başında okul müdürünün de katılımıyla tam kadro olarak toplanmaktadır. Bu toplantılarda zümre başkanı belirlenip görev paylaşımı yapılır. Önceki yılın değerlendirilmesi, o dönem için belirlenen hedefler ve kazanımlar ve bunlara bağlı olarak yapılacak faaliyetler belirlenmektedir.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ETKİNLİKLERİ

• Belirli Günler ve Haftalar kapsamında yer alan faaliyetler için en iki öğretmen görevlendirilir ve bu öğretmenlerin gözetiminde öğrencilerle birlikte okul panolarında sergilenmek üzere çalışmalar hazırlanır.
• Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmek ve okuduklarını anlayıp yorumlamaları için Dil ve Anlatım ve Türk Edebiyatı dersleri kapsamında her sınıf düzeyindeki öğrencilere, her dönemde ikişer kitap okutulur.
• Yurtiçi ve İstanbul ili içerisinde gerçekleştirilen şiir, hikâye vb. yarışmalara öğrenciler yönlendirilir ve bu konuda dersler sırasında da çalışmalar yapılmaktadır.
• Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak okulumuzda şiir dinletileri, günümüz edebiyatçılarıyla söyleşi, edebiyat müzelerine gezi vb. etkinlikler de düzenlenmektedir.

Derslerin İşlenişi Sırasında Dikkat Edilen Hususlar:
Yaşayarak, yaparak öğrenme fikrimiz doğrultusunda öğrencilerimize çeşitli sunum ödevleri ve projeler verilmekte, ders içeriklerini destekleyici geziler ve faaliyetler düzenlenmekte ve ders anlatımlarında PowerPoint sunumlarından yararlanılmaktadır. Konuları destekleyici film ve belgesel gösterimleri de eğitim etkinliklerimiz arasında yer almaktadır. Ayrıca hafta sonu ödevi adıyla Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım derslerinden o hafta işlenen konularla ilgili öğrencilere sorular dağıtılmaktadır.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BÜNYESİNDE YER ALAN KULÜPLER

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde Kütüphanecilik ve Kitapseverler Kulübü ile Gazetecilik ve Yaratıcı Yazarlık Kulübü yer almaktadır. Bu kulüpler çerçevesinde de çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Gazetecilik ve Yaratıcı Yazarlık Kulübü’nde çeşitli dönem, yazar ve türlerde okumalar yapılarak öğrencilerin yazma faaliyetinde bulunmalarına destek olunmaktadır. Kütüphanecilik ve Kitapseverler Kulübü’nde ise günümüz kütüphanelerinde uygulanan kataloglama sistemleri(LC, DEWEY Kataloglama Sistemi vb.) hakkında bilgi verilip uygulamalar yapılmaktadır. İstanbul’da bulunan kütüphanelere geziler düzenlenmekte, okul genelinde kitap okuma yarışması düzenlenmekte ve bunların yanında birçok etkinlik düzenlenmektedir.